DE ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN

De zorg voor het kind loopt als een rode draad door de uitgangspunten van de school heen. Elk kind verdient zorg zonder dat er sprake is of kan zijn van individueel onderwijs.  

De leerkracht.
De leerkracht is de belangrijkste spil in het onderwijs. Hij/zij ziet en spreekt de leerling elke dag en volgt de ontwikkeling van elk kind. Naast observaties en gesprekken gebeurt dit ook door het afnemen van toetsen en vragenlijsten.
De leerkracht maakt voor de basisvakken een groepsplan waarin de onderwijsbehoeftes van de kinderen centraal staan. Op basis daarvan wordt vastgelegd hoe het vak wordt aangeboden. Sommige kinderen volgen het basisprogramma, anderen krijgen extra instructie of andere oefenstof, weer andere kinderen kunnen zelfstandig aan de slag of krijgen extra meer uitdagend materiaal.  

Ook ouders worden betrokken in het leerproces door bijvoorbeeld samen met hun kind extra te oefenen thuis.

Interne begeleiding:
Ingrid Wijbenga is de intern begeleider van onze school. Zij is een gespecialiseerde leerkracht die de aansturing en coördinatie van de zorg voor leerlingen in haar takenpakket heeft. Zij ondersteunt de leerkracht en bespreekt met de leerkracht de zorg in de groep.
Indien nodig heeft ze contacten met ouders en extern deskundige en ze maakt deel uit uit van meerdere netwerken gericht op zorg voor kinderen. 
Er is niet alleen zorg voor de cognitieve aspecten maar voor de op sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Remedial Teacher
In een aantal specifieke gevallen kan de Remedial Teacher (RT-er), Regina Hoekstra, extra ondersteuning geven aan kinderen. Zij kan met individuele of kleine groepen kinderen aan het werk waarbij er gewerkt wordt aan vooraf bepaalde doelen. Vaak gaat het hierbij om leerlingen met een leerachterstand. Soms gaat het ook om leerlingen die zich de leerstof niet met de reguliere methoden eigen maken.


Motorische Remedial Teacher
Het werk van de Motorische Remedial Teacher (MRT-er), Loes Meerman, is gericht op de ontwikkeling van de motoriek. Alle kinderen worden in groep 1,2 en 3 getoetst. Wanneer blijkt dat uw kind extra zorg nodig heeft op motorisch vlak gaat de M.R.T.-er hiermee aan de slag.

Coördinatoren.
Binnen de school is Jacqueline Draaisma aangesteld als taalcoördinator.  Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid en kan daarbij ook collega's ondersteunen. Ze is ook dyslexiespecialist.
Marja Knol is de coordinator voor het rekenonderwijs. Zij ondersteunt de collega's op het gebied van rekenen. 

Voor alles wat met de Kanjertraining te maken heeft is Janny Leenstra de coördinator. Ze is daarmee, samen met de directeur, ook het aanspreekpunt voor pestgedrag.

Marja Knol is de coordínator op het gebied van onderwijs aan  meerbegaafde leerlingen. We hebben hiervoor een screeningsprocedure opgesteld en voor  de kinderen die het betreft werken we met 'Op Ontdekkingsreis', een methode voor meerbegaafde leerlingen. De kinderen krijgen wekelijks ondersteuning maar werken grotendeels in de eigen groep aan het programma.
Bij de screening wordt niet alleen naar toetsscores gekeken, maar ook zaken als gedrag en ontwikkeling zijn belangrijk. Hoogbegaafde kinderen denken vaak anders en daar kom je achter als je met ze in gesprek gaat.

Externe deskundigen
Als school kunnen we een beroep doen op deskundigen binnen onze stichting, het samenwerkingsverband of uit ons netwerk, zoals een orthopedagoog, logopedist, pschychologen etc. Het inschakelen van een extern deskundige gebeurt altijd in overleg met de ouders.
We hebben regelmatig overleg met het sociaal wijkteam. 


 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl